Definició tècnica, plànols de Detall, Construcció i Legalització de tot tipus de Projectes de caldereria en general,

tant en codis AISI com codis ASME i AdMerkblatter.

Qualitat farmacèutica, alimentària, química, transport de sòlids i química fina.